کلوپ bmw

عنوان

به نظرتان برخی از خودروها شبیه کدام حیوانات هستند؟

من چندتا از حیواناتی که شباهت دارند به بعضی از خودروها رو داخل این وب سایت گذاشتم.  ایده طراحی خودروها از حیوانات
ghaem ghaemg  ۲۶ روز قبل