دستکش : 

 یکی از دﻻیل استفاده از دستکش، عرق دستها میباشد. زیرا عـرق کـردن دســتها ممکــن اسـت باعــث عــدم تسلط راننده بر روی فرمان شود.دستکش ها در قسمت مچ باید تنگ باشند. ساق دستکش هــا حـداقل بایـد 8  ســانتیمتر طـول داشــته باشــد روش اندازه گیری ساق دستکش به شکل زیر است :

برای محافظت بیشتر در مقابل آتش و حرارت، توصیه می  شود از چرم طبیعی تا حد امکان کمتر استفاده شــود.(ترجیحا فقط در قسمت لمس کننده دستها )طبق قوانین فقط در مناطق ١  تا  ٦  مشخص شـده در شــکل زیـر می  توان از چرم استفاده کرد وهرگز نباید در قسمت مچ و بین انگشتان و پشت دســت از چــرم اسـتفاده کــرد  . اگرچــه شــکل ظــاهری قسمــت هــای چرمــی آزاد اســت امــا نبایــد بیشــتر از٧٠  % منطقــه نشــان داده شــده را بپوشاند .حداکثر ضخامت ﻻیه چرمی  باید ٠٫٨  سانتیمتر باشد . توصیه مــی گــردد بـرای جلوگـیری از چــروک شـدن قسمـت چرمی، از چرمی  با حداقل ضخامت ممکن استفاده گردد