206 تیپ 5 فرانسه اصل 83

206 تیپ 5 فرانسه اصل 83تهران بزرگ،
جهت معاوضه
۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۸۳ همه چیز فابریک موتور باز نشده . ۲۶۵۰۰۰ کارکرد سند دوبرگی . آماده برای تغیرات . بدون تصادف و رنگ . کرم بژ ۲۲۰ کیلومتر موتور دست نخورده پر میکنه .
Loading